Privacy Policy

Privacyverklaring Kelpa B.V.
 
In deze privacyverklaring worden de volgende onderwerpen behandeld:
-          Wie zijn wij en wat doen wij?
-          Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?
-          Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
-          Wat is de grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens?
-          Welke rechten heeft u als betrokkene?
-          Klachtenrecht
-          Verwerking door derden
-          Bewaartermijnen
-          Vragen?

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn Kelpa B.V., een besloten vennootschap. Wij selecteren en leveren projectverlichting voor de professional. Tevens adviseren wij de professional over de juiste projectverlichting. Dit doen wij zowel offline als online.

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij?

Bij het aanvragen van een offerte voor een advies en het leveren van projectverlichting slaan wij de door u geleverde persoonsgegevens op. Dit gaat dan om:

-          Organisatienaam

-          Voor- en achternaam contactpersoon

-          Adresgegevens

-          Telefoonnummer

-          Mailadres

 

Nadat wij een overeenkomst met u hebben gesloten, vragen wij nog aanvullende gegevens op om onze overeenkomst goed uit te kunnen voeren. Meer in het bijzonder zijn dat:

-          BTW-nummer

-          Bankrekeningnummer

-          KVK-nummer

 

Wij verwerken de persoonsgegevens enkel voor zover dit nodig is voor het doel dat daarmee samenhangt. Tevens verwerken wij zo min mogelijk persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens? (Doel)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, namelijk

·       Contact met u onderhouden

·       Het opstellen van een offerte

·       Registratie van telefoongesprekken

·       Eigen opslag van uw gegevens

·       Klachtafhandeling

·       Het opstellen van een overeenkomst en het uitvoeren van deze overeenkomst

·       Facturering

 
Wat is de grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens?

De grondslagen die gebruikt mogen worden voor de verwerking van persoonsgegevens staan genoemd in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Uitvoering overeenkomst

Om de overeenkomst van opdracht die wij met elkaar sluiten uit te kunnen voeren is het nodig dat wij de persoonsgegevens verwerken. Zonder deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Immers, dan kunnen wij u niet van advies voorzien en u de juiste projectverlichting niet leveren.

 

Precontractueel

Door een offerte aan te vragen verzoekt u ons de persoonsgegevens die u bij de aanvraag doorgeeft te verwerken. Deze verwerking betreft een verwerking in het kader van een overeenkomst die wellicht gesloten zal gaan worden.

 

Toestemming

Een andere grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is uw toestemming. In geval de verwerking van de persoonsgegevens verder gaat dan de uitvoering van de overeenkomst, vragen wij toestemming aan u om uw persoonsgegevens voor een ander doel te mogen verwerken.

 

U hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Wettelijke verplichting

De facturen dienen te voldoen aan wettelijke eisen. De gevraagde gegevens dienen altijd op de factuur te worden vermeld. De grondslag hiervoor is de Wet op de OmzetBelasting.

 

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Een betrokkene is degene van wie wij de persoonsgegevens verwerken. Volgens de AVG heeft elke betrokkene een aantal rechten met betrekking tot deze verwerking. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, verzoeken wij u een mail te sturen naar ek@kelpa.nl met daarin uw gegevens en uw verzoek.  Om uw identiteit vast te stellen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Wij raden uw aan uw BSN en foto te anonimiseren en een watermerk toe te passen. Na ontvangst van alle gegevens reageren wij binnen 48 uur op uw verzoek.

 

Recht van inzage art. 15 lid 1 AVG

U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over de vraag of wij uw persoonsgegevens verwerken. In dat geval heeft u het recht op inzage en op specificaties van de persoonsgegevens. Wij verstrekken u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 

Recht op rectificatie art. 16 AVG

U heeft het recht om onverwijld rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Indien uw gegevens onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel, kunt u ons een verzoek doen de gegevens te rectificeren of aan te vullen.

 

Recht om vergeten te worden art. 17 AVG

U heeft het recht op het wissen van de gegevens als wij uw gegevens niet meer rechtmatig mogen verwerken. In de volgende situaties zullen na uw verzoek daartoe uw gegevens worden verwijderd, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

-          Uw gegevens zijn niet (meer) nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-          U trekt uw toestemming in en er is geen sprake van een andere verwerkingsgrondslag.

-          U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar is succesvol.

-          Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

-          Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan de wet.

 

Recht op beperking van de verwerking art. 18 AVG

U heeft het recht op beperking van de verwerking, indien:

-          Uw gegevens onrechtmatig worden verwerkt. In plaats van het verzoek om uw gegevens te wissen, kunt u ons ook verzoeken de verwerking te beperken.

-          Uw gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

-          De juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist. Tijdens de periode dat wij controleren of uw persoonsgegevens wel of niet juist zijn, heeft u recht op beperking van de verwerking.

-          U bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking van persoonsgegevens. Tijdens de periode dat wij beoordelen of onze gerechtvaardigde gronden voor verwerking al dan niet zwaarder wegen dan die van de betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens art. 20 lid 1 AVG

U heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens indien:

-          De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of uitvoering van een overeenkomst; en

-          De verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

Dit recht houdt in dat wij uw persoonsgegevens in een gestructureerde gangbare en machine leesbare vorm moeten verstrekken aan u zelf of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke die door u wordt aangewezen.

 

Intrekken toestemming

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde vrijelijk in te trekken, zonder nadelige gevolgen.

Klachtenrecht

Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens omgaan, heeft u het recht bij ons een klacht in te dienen. Dit dient schriftelijk te worden ingediend. Wij zullen binnen 4 weken op uw klacht reageren.

 

Mocht dit niet tot de gewenste uitkomst leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking door derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in voorkomende gevallen aan derden. Indien dit zo is, dan  

sluiten met deze verwerker een verwerkersovereenkomst om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden in herleidbare vorm zo lang bewaard als noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt, tenzij wij deze nog nodig hebben voor een verenigbaar doel, zoals:

-          Archivering in het algemeen belang voor historische, statische of wetenschappelijke doeleinden

-          Uitoefening van het recht op vrijheid van mening sluiting en van informatie

-          In het kader van rechtsvordering

-          Voor een publieke taak

-          Om redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid

 

Mochten wij de persoonsgegevens nog nodig hebben voor het voldoen aan een minimale wettelijke bewaartermijn, dan zullen wij die bewaartermijn als minimale bewaartermijn aanhouden.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan staat het u uiteraard vrij contact met ons op te nemen.

 

Privacyverklaring opgesteld op 14 december 2020